ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 10-ಯರೇಹಳ್ಳಿ (ಹಿರಿಯೂರು) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಅಂತರಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಅರಳೀಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಬಾರಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಷಿಗಳು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 9-ತಡಸ(ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಅತ್ತಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಕಾಗೆಕೋಡಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಕೋಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿನಾಗತಿಬೆಳಗಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಷಿಗಳು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 8-ಅರಬಿಳಚಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಅರಬಿಳಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಡೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಹನುಮಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಅರಹತೊಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಕಲ್ಲಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಷಿಗಳು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 7-ಅಗರದಹಳ್ಳಿ (ಆನವೇರಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಅಗರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಆನವೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗುಡುಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಮೈದೊಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಮಂಗೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಸನ್ಯಾಸಿಕೋಡಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಸಿದ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಸೈದರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಷಿಗಳು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 6-ಕುಂಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಕುಂಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಸಿರೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಮಂಡಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿತುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಚೋರಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಪುರದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಅಗಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಷಿಗಳು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 5-ಗಾಜನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಗಾಜನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಕಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಉಂಬ್ಳೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಕೊರಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಷಿಗಳು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..