ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 221. ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡು Yelachenahalli Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 221ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 4.5078ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 37914ಗಂಡು : 19875ಹೆಣ್ಣು : 18039ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 176-ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ Ward Name: Yelachenahalli WardWard Number: 221Ward area (in sq. Km): 4.5078Total population: 37914Male: 19875Females: 18039Assembly Constituency : 176-Bangalore SouthParliamentary Constituency : Bangalore Rural ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Nanjappa Layout, Pratibha Industrial Estate, Kashinagara, Gowramma Layout, Jaya Chamarajendra Industrial Estate, Naidu Layout, Konanakunte,Doddakallasandra (P), Munireddy Layout, Anjanadri Layout, New Bank Colony (P), Soudhamini Layout, Doctors Colony,…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 161. ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ವಾರ್ಡು Attiguppe Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 161ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.4053ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 36643ಗಂಡು : 18805ಹೆಣ್ಣು : 17838ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 167-ವಿಜಯನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: Attiguppe WardWard Number: 161Ward area (in sq. Km): 1.4053Total population: 36643Male: 18805Females: 17838Assembly constituency: 167-VijayanagarParliamentary Constituency : Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. RPC Layout (P), Bapujinagar (Attiguppe), Dwaraka Nagar, Nisarga Layout (Chandra Layout, Maruthi Nagar, BHCS Layout, Income Tax Layout, WIDIA Layout (Attiguppe), Agromar Layout, BCC Layout (P) ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : 3ನೇ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 160. ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ವಾರ್ಡು Bapuji Nagar Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಬಾಪೂಜಿ ನಗರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 160ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.4546ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 39986ಗಂಡು : 20821ಹೆಣ್ಣು : 19165ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 167-ವಿಜಯನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Bapuji Nagar WardWard No : 160Ward Area (in sq km) : 0.4546Total Population : 39986Male : 20821Female : 19165Assembly constituency: 167-VijayanagarParliamentary Constituency : Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Shamanna Nagar, Arafat Nagar, Manjunatha Nagar (Bapuji Nagar), Bapuji Nagar (P), New Guddahalli (P), Anantha Nagar (P) ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : ರೈಲು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 159. ಹಂಪಿನಗರ ವಾರ್ಡು Hampi Nagar Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಹಂಪಿ ನಗರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 159ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.2003ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 39332ಗಂಡು : 20064ಹೆಣ್ಣು : 19268ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 167-ವಿಜಯನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Hampi Nagar WardWard No : 159Ward Area (in Sq. Km.) : 1.2003Total Population : 39332Male : 20064Female : 19268Assembly constituency: 167-VijayanagarParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Hosahalli Extension (P), DOS Colony, Binny Layout (P), RPC Layout (Hampinagar) (P), Ambedkar Layout (P), telecom Layout (P), Kavika Layout, Maruthi Nagar, Bapujinagar…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 158. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡು Hosahalli Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಹೊಸಹಳ್ಳಿವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 158ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.7115ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 39683ಗಂಡು : 20179ಹೆಣ್ಣು : 19504ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 167-ವಿಜಯನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: Hosahalli WardWard Number: 158Ward area (in sq. Km): 0.7115Total population: 39683Male: 20179Females: 19504Assembly constituency: 167-VijayanagarParliamentary Constituency : Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Hosahalli Extension (P), Cholurpalya (P), Mariyappana Palya(P), Ambedkar Layout (P), Telecom Layout (P), Chevappa Garden, Krishnappa Layout, Binny Layout (P). ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 157. ವಿಜಯನಗರ ವಾರ್ಡು Vijayanagar Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ವಿಜಯನಗರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 157ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.5442ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 32614ಗಂಡು : 16909ಹೆಣ್ಣು : 15705ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 167-ವಿಜಯನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Vijayanagar WardWard No : 157Ward Area (in sq km) : 0.5442Total Population : 32614Male: 16909Female : 15705Assembly constituency: 167-VijayanagarParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Hosahalli Extension (Vijayanagar)(P), Cholurpalya (P), N R Garden, Manjunath Nagar, Vidyaranya Nagar. ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ)ಪೂರ್ವ: ಮಳೆ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 156. ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರ ವಾರ್ಡು Kempapura Agrahara Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 156ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.339ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 36710ಗಂಡು : 18704ಹೆಣ್ಣು : 18006ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 167-ವಿಜಯನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: Kempapura Agrahara WardWard Number: 156Ward area (in sq. Km): 0.339Total population: 36710Male: 18704Females: 18006Assembly constituency: 167-VijayanagarParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Kempapura Agrahara, Mariyappanapalya (P) ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ)ಪೂರ್ವ: 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , 3ನೇ ಮುಖ್ಯ್ರರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದವರವರೆಗಿನ 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆದಕ್ಷಿಣ : ರೈಲು ಮಾರ್ಗ (ಹಾಲಿ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 153. ಕಲ್ಯಾಣನಗರ ವಾರ್ಡು Kalyananagar Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಕಲ್ಯಾಣನಗರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 153ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.4378ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 31107ಗಂಡು : 15985ಹೆಣ್ಣು : 15122ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 166-ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Kalyananagar WardWard No : 153Ward Area (in sq km) : 1.4378Total Population : 31107Male : 15985Female : 15122Assembly Constituency : 166-Govindaraja NagarParliamentary Constituency : Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Byraveshwara Nagar, Part of Kalyan Nagar, Chalukya Nagar, Hoysala Nagar (Nagarabhavi), BDA Layout (Nagarabhavi), Jyothi Nagar, Teachers Colony(Nagarabhavi 4th Stage), ISEC,…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 152. ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡು Mudalapalya Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 152ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.6625ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 30604ಗಂಡು : 15840ಹೆಣ್ಣು : 14764ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 166-ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Mudalapalya WardWard No : 152Ward Area (in sq km) : 0.6625Total Population : 30604Male : 15840Female : 14764Assembly constituency: 166-Govindaraja NagarParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Part of Panchasheel Nagar, Kurilingappa Garden, Annapurneshwari Nagar, Mudalapalya, Adarsha Nagar, Kalyan Nagar. ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 151. ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡು Maruthi Mandir ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 151ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.8107ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 30392ಗಂಡು : 15764ಹೆಣ್ಣು : 14628ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 166-ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Maruthi Mandir wardWard No : 151Ward Area (in sq km) : 0.8107Total Population : 30392Male : 15764Female : 14628Assembly Constituency : 166-Govindaraja NagarParliamentary Constituency : Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Madhura Nagar, Part of Saraswathi Nagar, Part of Mudalpalya, Vinayaka Nagar (Marenahalli), Canara Bank Colony (Mudalapalya), GKW Layout,…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..